Proces notyfikacji pomocy publicznej z perspektywy Trybunału Konstytucyjnego

19 sierpnia 2020 |

Niedawno zostało opublikowane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów zmieniających z mocą wsteczną zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych [1]. Jak już szeroko donosiła prasa Trybunał uznał, że taka praktyka legislacyjna polskiego rządu nie była zgodna z polską Konstytucją, gdyż naruszyła jej art. 2 i wywodzoną z niego zasadę lex retro non agit [2]. Co ciekawe, w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Trybunał stanął przed koniecznością ustosunkowania się do argumentacji Ministra Energii, który twierdził, że obowiązek zmiany z mocą wsteczną przepisów regulujących zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych był konsekwencją zobowiązań powziętych względem Komisji Europejskiej w toku procesu notyfikacji zmian do ustawy o odnawialnych źródłach energii. [3]

Odnosząc się do tego aspektu sprawy Trybunał stwierdził, że podniesione przez Ministra Energii argumenty nie były trafione. Po pierwsze, Trybunał zwrócił uwagę, że opisane w decyzji Komisji Europejskiej zobowiązanie władz polskich do zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych było jedynie jednym z rozwiązań, które władze polskie mogły wprowadzić by rozwiać wątpliwości Komisji [4]. Po drugie, z treści decyzji Komisji nie wynika wcale by ten organ oczekiwał od rządu polskiego wprowadzenia zmian zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną. W końcu Trybunał podkreślił, że to Polska zgłosiła Komisji potrzebę wprowadzenia określonych zmian do polskiego porządku prawnego – w tym aspekcie Trybunał podkreślił, że:

Wobec tego Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że zobowiązania międzynarodowe czy też wynikające z prawa Unii Europejskiej co do zasady nie mogą prowadzić do naruszenia zasady lex retro non agit, która jest fundamentalną zasadą konstytucyjną w polskim porządku prawnym. Na organach polskich władz ciąży obowiązek przestrzegania tej zasady również w stosunkach międzynarodowych i w ramach uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, czego wymaga zasada praworządności

Z tą tezą, w zakresie w jakim oznacza, że podczas procesu notyfikacji pomocy publicznej władze Polskie maja obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zasad wynikających z polskiej Konstytucji wypada się jedynie zgodzić. Sam fakt, iż okreslone rozwiązania legislacyjne stanowią pomoc publiczną i wymagają współpracy z Komisją Europejską nie zwalnia organów polskich z obowiązku przestrzegania prawa krajowego, w tym zasad wywodzonych z Konstytucji.

Zresztą, obowiązek uwzględniania tego typu zasad [5] wynika także z prawa unijnego. W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niejednokrotnie zaznaczył, że w procesie notyfikacji pomocy publicznej Komisja Europejska ma obowiązek czuwać nad tym, by zgłaszane przez organy Państw Członkowskich instrumenty pomocowe były zgodne z takimi pryncypiami jak zasada równości, ochrony uzasadnionych oczekiwań czy zasada pewności prawa [6]. Ta ostatnia zasada stoi zresztą w ocenie Trybunału na przeszkodzie temu, by dany przepis miał zastosowanie z mocą wsteczną, a więc do okoliczności, które wystąpiły przed jego wejściem w życie, niezależnie od korzystnych lub niekorzystnych skutków, jakie to zastosowanie mogłoby mieć w odniesieniu do zainteresowanego podmiotu [7].

Reasumując, zarówno z punktu widzenia Trybunału Konstytucyjnego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej proces notyfikacji pomocy publicznej nie zwalnia organów od obowiązku przestrzegania podstawowych zasad porządku prawnego, w tym zasady lex retro non agit.


[1] Sprawa o sygn. akt K 4/19.

[2] Takie rozstrzygnięcie może być niezwykle istotne w kontekście aktualnie procedowanego w polskim parlamencie projektu ustawy wprowadzającego tzw. podatek od cukru.

[3] Chodzi o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie SA.43697 (2015/N) – Poland – Polish support scheme for RES and relief for Energy-intensive users.

[4] Komisja dopuściła również możliwość modyfikacji cen referencyjnych dla technologii wiatrowych w aukcjach planowanych w roku 2018.

[5] A dokładniej ich odpowiedników wynikających z prawa unijnego.

[6] Zob. w tym względzie wyrok Trybunału z dnia 14 października 2010 r. w sprawie C-67/09 P Nuova Agricast Srl, ECLI:EU:C:2010:607, pkt 65.

[7] Wyrok Trybunału z dnia 3 września 2015 r. w sprawie C-89/14 A2A SpA, ECLI:EU:C:2015:537, pkt 37.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ